książeczka / book

zrobione! / done!

17/12/2010

Książeczki zostały rozdane - dzieci same je zrobiły!

Obrazki w nich ruszają się!

Gratulujemy młodym A U T O R O M!

P O D Z I Ę K O W A N I A:
Pani Dyrektor SP 255 Małgorzacie Wiadernej
Pani Ewie Rosłon
Pani Beacie Kamińskiej
Monice, Ani, Nigowi i Panu Bohdanowi!

The kids received the books! They made them themselves!

And the images are moving!

Congratulations to young A U T H O R S!

S P E C I A L T H A N K S T O:
Director of SP 255 School - Małgorzata Wiaderna
Mrs Ewia Rosłon
Mrs Beata Kamińska
to Monika, Ania, Nige and Mr Bohdan Butenko!

hello

K O N I E C

T
H
E N D. . .